Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

S T A T U T
HARCERSKIEJ ORGANIZACJI
WYCHOWAWCZO-PATRIOTYCZNEJ
"CICHOCIEMNI"Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba

Par. 1
Harcerska Organizacja Wychowawczo - Patriotyczna "CICHOCIEMNI", w skrócie Harcerska Organizacja -"Cichociemni", zwana dalej Organizacją jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Par. 2
1. Organizacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą naczelnych władz Organizacji jest miasto Brzeg Dolny w powiecie wołowskim woj. dolnośląskie.

Par. 3
Organizacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych Statutem.

Rozdział II
Charakter, cele i środki działania

Par. 4
1. Organizacja jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów,     harcerzy, harcerzy starszych oraz instruktorów i seniorów, otwartym dla wszystkich bez względu na płeć, pochodzenie, rasę czy wyznanie.
2. Organizacja działa z godnie z zasadami, celami i metodą wprowadzoną przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.
3. Organizacja kultywuje idee patriotyzmu, szacunku dla kultury narodowej, odwagi, bohaterstwa, poświęcenia się dla dobra Ojczyzny i drugiego człowieka, które realizowali żołnierze Armii Krajowej - Skoczkowie Spadochronowi "CICHOCIEMNI".
4. Organizacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń skautowych.
5. Ideały wychowawcze Organizacji określa Obietnica i Prawo Zucha, Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie oraz Zobowiązanie Instruktorskie.

Obietnica Zucha

"Obiecuję być dobrym zuchem i zawsze przestrzegać Prawa Zucha".Prawo Zucha

1. Zuch kocha Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Przyrzeczenie Harcerskie

"Mam szczerą wolę służyć Tobie Ojczyzno, walczyć o szczęście i dobro ludzi i być posłusznym Prawu Harcerskiemu".

Prawo Harcerskie

1. Harcerz służy Ojczyźnie i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie Harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Zobowiązanie Instruktorskie:

Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Harcerskiej Organizacji Wychowawczo - Patriotycznej "CICHOCIEMNI". Swoją postawą i pracą pragnę służyć Polsce. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności za powierzone mi dzieci i młodzież, ich zdrowie i bezpieczeństwo. Będę ich wychowywać zgodnie z ideałami zawartymi w Obietnicy i Prawie Zucha, Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Będę wzorować się na prawości i odwadze żołnierzy - Skoczków Spadochronowych Armii Krajowej "Cichociemni". Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu Harcerskiej Organizacji "CICHOCIEMNI", pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Harcerską Organizację "CICHOCIEMNI" funkcji nie opuszczę samowolnie.

6. Organizacja jest otwarta dla wszystkich osób, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
7. Organizacja kontynuuje i rozwija tradycje polskiego skautingu i harcerstwa - w związku z tym używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.
8. Organizacja jest niezależna od jakiejkolwiek partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.
9. Członkowie władz Organizacji są zobowiązani, na czas pełnienia funkcji, zawiesić swoje członkostwo we władzach partii, ruchów lub organizacji politycznych, do których należą.
10. Organizacja korzysta z pomocy rodziców oraz innych przyjaciół harcerstwa.
11. Organizacja współpracuje z organami władzy państwowej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem Polskim, kościołami oraz związkami wyznaniowymi, także z organizacjami społecznymi, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami Organizacji.

Par. 5
Głównymi celami Organizacji są:
1. Wychowanie człowieka metodą harcerską w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.
2. Kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa polskiego.
3. Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka.
4. Upowszechnianie i umacnianie wśród członków Organizacji przywiązania do wartości stanowiących fundament harcerskich zasad: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji, przyjaźni, partnerstwa i pokoju.
5. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
6. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
7. Pielęgnowanie historii dziejów Narodu Polskiego, upowszechnianie wiedzy o bohaterach i przodownikach, którzy wnieśli ogromny wkład w przetrwanie polskiej kultury i państwowości, w szczególności czynów dokonanych przez Skoczków Spadochronowych Armii Krajowej "CICHOCIEMNYCH".

Par. 6
Organizacja realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie całorocznej indywidualnej i zbiorowej pracy oświatowo-wychowawczej wśród swoich członków metodą harcerską, charakteryzującą się następującymi elementami:
a) nieskrępowanym rozwojem osobowości człowieka kreatywnego, współpracującego z innymi ludźmi, szanującego demokratyczne zasady współżycia społe
cznego, b) dobrowolnym zobowiązaniem poprzez Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Prawo Zucha i Prawo Harcerskie,
c) samorozwojem i samodoskonaleniem poprzez stopnie i sprawności,
d) wychowaniem pośrednim - przez działanie: zabawę, grę, służbę,
e) współdziałaniem i współpracą pomiędzy dorosłymi a dziećmi i młodzieżą oraz przykładem osobistym,
f) pracą w zespołach: systemem zastępowym,
g) tworzeniem wspólnot, integrację poprzez tradycję i symbolikę.
2. Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i specjalności, a także aktywności kulturalnej.
4. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.
5. Upowszechnianie idei wolontariatu.
6. Prowadzenie kształcenia kadry instruktorskiej.
7. Organizowanie działań popularyzujących cele Organizacji w środowisku społecznym.
8. Publiczne wypowiadanie opinii o żywotnych sprawach społecznych, szczególnie dotyczących wychowania.
9. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
10. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania, a także biwaków, rajdów, zlotów itp.
11. Rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie sprzeciwiają się celom Organizacji,
w szczególności z organizacjami skautowymi i harcerskimi w Polsce, z organizacjami skautowymi na świecie oraz polskim harcerstwem poza granicami kraju.
12. Pomoc harcerstwu polskiemu poza granicami kraju.
13. Prowadzenie działalności sprzyjającej krzewieniu idei integracji europejskiej.
14. Podejmowanie innych inspirowanych przez członków Organizacji, zgodnych ze Statutem, działań o walorach wychowawczych.

Rozdział III
Hymn, odznaki, symbole, mundury organizacyjne.

Par. 7
1. Hymnem Organizacji jest pierwsza zwrotka wraz z refrenem pieśni "Wszystko, co nasze, Polsce oddamy".

Par. 8
Odznakami Organizacji są:
1. Dla zuchów - znaczek przedstawiający główkę białego orła i żółtą tarczę wschodzącego słońca na niebieskim tle, podstawą odznaki jest czerwony prostokąt z napisem "ZUCH".
2. Dla harcerzy, harcerzy starszych, instruktorów i seniorów - tradycyjny Krzyż Harcerski, wzorowany na orderze Virtuti Militari, z lilijką w środku, wieńcem z liści dębowych i laurowych, wplecionym w ramiona, oraz napisem "CZUWAJ".
3. Tradycyjnym znakiem Organizacji jest harcerska lilijka z inicjałami hasła filaretów: Ojczyzna, Nauka, Cnota.
4. Plakietką Organizacji przysługującą wszystkim członkom jest - okrąg z bordowym tłem, w którym wpisana jest pełna nazwa Organizacji i umieszczony jest św. Jerzy na koniu zabijający smoka oraz pikujący orzeł trzymający w szponach wieniec z liści laurowych i dębowych z lilijką opasaną biało - czerwoną szarfą.
5. Wzory odznak, odznaczeń organizacyjnych i innych symboli Organizacji oraz sposób ich używania określa Rada Naczelna Organizacji.

Rozdział IV
Członkowie

Par. 9
1. Członkiem Organizacji może zostać każda osoba, która wyrazi wolę przynależności do Organizacji i działania zgodnego z jej zasadami.
2. Członkami Organizacji są:
a) Członkowie zwyczajni: zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy.
b) Członkowie wspierający: osoby fizyczne i osoby prawne wspierające Organizację.
c) Członkowie współdziałający: uczestniczki i uczestnicy,
d) Członkowie honorowi.
3. Zuchem zostaje się po złożeniu Obietnicy Zucha.
4. Harcerzem zostaje się po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego.
5. Instruktorem zostaje się po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego po wcześniejszym złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego. Instruktorem może zostać osoba, która ukończyła 16 rok życia.
6. Uczestnikiem jest każdy, kto wyraził wolę przystąpienia do Organizacji, ale nie złożył Obietnicy Zucha lub Przyrzeczenia Harcerskiego. Przyjęcie uczestniczki i uczestnika poniżej 16 roku życia następuje za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów kandydatki albo kandydata.
7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Organizacji lub w szczególny sposób wniosła zasługi dla Organizacji.

Par. 10
1. Wszyscy członkowie mają prawo do:
a) udziału w życiu Organizacji, korzystania z urządzeń, placówek Organizacji, zgodnie ze Statutem i regulaminami Organizacji,
b) uczestniczenia w całorocznym życiu Organizacji, w tym: zbiórkach, zlotach, rajdach, biwakach itp.,
c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Organizacji.
2. Wszyscy członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) noszenia munduru i odznak organizacyjnych,
b) zgłaszania wniosków i postulatów przed organami statutowymi Organizacji,
c) składania odwołań w trybie określonym w paragrafie 13 oraz zaskarżania do Walnego Zjazdu uchwał Rady Naczelnej i Sztabu Naczelnego.
3. Instruktorki i instruktorzy mają prawo do przyjmowania Obietnicy Zucha, Przyrzeczenia Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego.

Par. 11
1. Wszyscy członkowie Organizacji mają obowiązek:
a) kierować się zasadami określonymi w Prawie Zucha i w Prawie Harcerskim,
b) stosować się do postanowień Statutu oraz regulaminów Organizacji,
c) aktywnie uczestniczyć w pracach własnej jednostki organizacyjnej,
d) dbać o dobre imię Organizacji,
e) opłacać składki członkowskie, chyba że zostali zwolnieni na podstawie regulaminu finansowo-gospodarczego uchwalanego przez Radę Naczelną.
2. Instruktorzy mają obowiązek kierowania się zasadami określonymi w Zobowiązaniu Instruktorskim oraz szczególnej troski o powierzone im dzieci i młodzież.
3. Instruktorzy mają ponadto obowiązek czynnego udziału w pracy wychowawczej Organizacji.

Par. 12<br> 1. Członkostwo w Organizacji ustaje na skutek:
a) wystąpienia z Organizacji,
b) skreślenia z listy członków Organizacji,
c) wykluczenia z Organizacji.
2. Wystąpienie z Organizacji następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez członka zwyczajnego nie pełniącego funkcji instruktora osobie kierującej podstawową jednostką organizacyjną. Członek zwyczajny pełniący funkcje instruktora, lub kierujący podstawową jednostką organizacyjną, a także członek wspierający składa stosowne oświadczenie Naczelnikowi Organizacji.
3. Skreślenie z listy członków Organizacji może nastąpić wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich, w tym nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy.
4. Decyzję o skreśleniu z listy członków, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze podejmuje w stosunku d o członków zwyczajnych nie będących instruktorami - osoba kierująca podstawową jednostką organizacyjną, zaś w stosunku do członków pełniących funkcje instruktora, drużynowego lub komendanta hufca - Naczelnik Organizacji.
5. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Organizacji przysługuje prawo odwołania na zasadach określonych w paragrafie 13.
6. Wykluczenie z Organizacji członka zwyczajnego następuje na skutek decyzji Sądu Harcerskiego. Wykluczenie z Organizacji powoduje utratę praw członkowskich, stopni i odznak Organizacyjnych.

Par. 13
1. Wobec członków Organizacji naruszających postanowienia Statutu mogą być stosowane następujące kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) wykluczenia z Organizacji.
2. Uprawnionymi do stosowania kar są:
a) w stosunku do członków zwyczajnych nie będącymi instruktorami karę upomnienia lub nagany może wymierzyć osoba kierująca podstawową jednostką organizacyjną,
b) w stosunku do instruktorów karę upomnienia lub nagany może wymierzyć właściwy komendant hufca lub Naczelnik Organizacji,
c) w stosunku do członków wspierających karę upomnienia, nagany lub wykluczenia może wymierzyć Naczelnik Organizacji.
3. W stosunku do instruktorów może być zastosowana kara zawieszenia prawa do pełnienia funkcji instruktorskiej. Uprawnionym organem do zastosowania tej kary jest Rada Naczelna.
4. Obwinionemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.
5. Właściwy komendant hufca lub Naczelnik Organizacji może zawiesić w prawach członka zwyczajnego w trybie natychmiastowym do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Harcerski, ze względu na wagę przewinienia i dobro Organizacji. Podejmujący decyzję o zawieszeniu jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji skierować wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Sąd Harcerski.
6. Ukaranemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od powiadomienia do organu wyższego szczebla. Od decyzji Naczelnika Organizacji przysługuje odwołanie do Sądu Harcerskiego.

Rozdział V
Władze Organizacji

Par.14
1. Władzami Organizacji są:
a) Walny Zjazd,
b) Rada Naczelna
c) Sztab Naczelny,
d) Komisja Rewizyjna,
e) Sąd Harcerski.
2. Władze Organizacji pochodzą z wyboru.
3. Wybory do Władz Organizacji odbywają się z zachowaniem zasady równouprawnienia kandydatów i spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Wybory Władz Organizacji są prawomocne bez względu na liczbę uprawnionych obecnych na Zjeździe lub zbiórce dokonującej wyboru delegatów na Walny Zjazd.
5. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 16 rok życia.
6. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 18 rok życia.
7. Nie można łączyć funkcji we władzach Organizacji.

Par. 15
1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Organizacji.
2. W Walnym Zjeździe biorą udział:
a) delegaci wyłonieni spośród członków zwyczajnych posiadający czynne prawo wyborcze zgodnie z regulaminem uchwalanym przez Walny Zjazd,
b) członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym,
c) członka wspierającego - osobę prawną reprezentuje pełnomocnik.
3. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
a) określenie podstawowych kierunków działania i celów Organizacji,
b) uchwalanie Statutu i jego zmian,
c) uchwalanie regulaminów Organizacji: Walnego Zjazdu, Rady Naczelnej, Sądu Harcerskiego, Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie członków Rady Naczelnej, Sztabu Naczelnego, Sądu Harcerskiego, Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie budżetu,
f) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Organizacji,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od składek,
h) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
i) rozpatrywanie odwołań i skarg członków Organizacji,
j) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
k) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Organizacji,
l) rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Sztabowi Naczelnemu,
m) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Organizacji,
n) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
4. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
5. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Sztab Naczelny raz w roku w terminie nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.
6. Zwyczajny Walny Zjazd rozpatruje sprawozdania władz Organizacji z działalności za poprzedni rok kalendarzowy.
7. Uchwały Walnego Zjazdu w sprawach wyboru do władz Organizacji i udzielenia absolutorium członkom Sztabu Naczelnego podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
8. Uchwały Walnego Zjazdu w pozostałych sprawach podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Zjazd postanowi inaczej.
9. Uchwały Walnego Zjazdu w sprawie zmian Statutu i o rozwiązaniu Organizacji podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
10. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany w określonym celu przez Naczelnika Organizacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Naczelnej lub Komisji Rewizyjnej Organizacji albo na pisemne żądanie 1/5 delegatów na ostatni Walny Zjazd, w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od momentu złożenia wniosku w tej sprawie. Wnioskodawca podaje temat oraz propozycję porządku obrad.
11. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział członkowie władz naczelnych Organizacji oraz delegatki i delegaci wybrani na ostatni Walny Zjazd.
12. Program obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu nie może być rozszerzony poza sprawy, dla rozpatrzenia których został zwołany.
13. Powiadomienie o terminie i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu podaje do wiadomości członków Organizacji Sztab Naczelny poprzez wywieszenie pisemnej informacji na tablicy ogłoszeń i doręczenie drużynowym.
14. Obrady Walnego Zjazdu są protokołowane. Przed rozpoczęciem obrad Walny Zjazd wybiera prezydium, w tym co najmniej przewodniczącego i sekretarza i zatwierdza porządek obrad.
15. W skład prezydium Walnego Zjazdu nie mogą wchodzić członkowie Sztabu Naczelnego.

Par. 16
1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą Organizacji w okresie między Walnymi Zjazdami.
2. Rada Naczelna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walny Zjazd.
3. Posiedzenia Rady Naczelnej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. Kadencja członka Rady Naczelnej trwa 3 lata począwszy od zwyczajnego Walnego Zjazdu odbywającego się po 3 latach od wyborów.
5. Mandat członka Rady Naczelnej wygasa z upływem kadencji, a w czasie trwania kadencji w przypadkach:
a) odwołania przez organ który dokonał wyboru większością głosów,
b) rezygnacji z członkostwa w Radzie Naczelnej,
c) ustania członkostwa w Organizacji.
6. W razie utraty mandatu przez członka Rady Naczelnej na jego miejsce wybierany jest członek na najbliższym zwyczajnym Walnym Zjeździe.
7. Do zakresu działań Rady Naczelnej należy:
a) uchwalanie programu działalności społeczno- kulturalnej,
b) nadzorowanie bieżącej działalności Sztabu Naczelnego,
c) uchwalanie regulaminów pracy Sztabu Naczelnego i innych regulaminów związanych z działalnością Organizacji nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu,
d) zatwierdzanie struktury organizacyjnej,
e) rozpatrywanie skarg na działalność Sztabu Naczelnego,
f) składanie sprawozdania z działalności Rady Naczelnej na Walnym Zjeździe zawierającego także ocenę pracy Sztabu Naczelnego,
g) wykonuje inne działania określone w Statucie.
8. W obradach Rady Naczelnej uczestniczą z głosem doradczym członkowie Sztabu Naczelnego.

Par. 17
1. Sztab Naczelny jest zarządem Organizacji.
2. Sztab Naczelny kieruje działalnością Organizacji, reprezentuje ja na zewnątrz.
3. Do zakresu działania Sztabu Naczelnego należy:
a) realizacja programu i celów Organizacji określonych w Statucie i w postanowieniach regulaminów,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu, Rady Naczelnej, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Harcerskiego,
c) określanie kierunków działania Organizacji, d) przedkładanie organom statutowych Organizacji projektów uchwał,
e) ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Organizacji,
g) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
h) powoływanie komisji, pełnomocników i określanie ich zadań,
i) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
j) prowadzenie dokumentacji Organizacji, w tym dokumentacji członkowskiej,
k) zwoływanie Walnego Zjazdu,
l) składanie sprawozdań z działalności, w tym finansowych na Walnym Zjeździe.
4. Sztab Naczelny liczy 5 członków, w tym:
a) Naczelnik,
b) Zastępca Naczelnika do spraw logistyki,
c) Zastępca Naczelnika do spraw wychowawczych i organizacyjnych,
d) Skarbnik,
e) Sekretarz.
5. Kadencja Sztabu Naczelnego trwa 3 lata.
6. Mandat członka Sztabu Naczelnego wygasa wraz z upływem kadencji a w czasie jej trwania ustaje na skutek:
a) rezygnacji z członkostwa w Sztabie Naczelnym,
b) nie udzielenia absolutorium przez Walny Zjazd,
c) ustania członkostwa w Organizacji.
7. Szczegółowe zasady organizacji pracy i kompetencji członków Sztabu Naczelnego określa regulamin uchwalony przez Radę Naczelną.

Par. 18
1. Komisja Rewizyjna Organizacji jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Walnym . Zjazdem.
2. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działania władz Organizacji ze Statutem Organizacji i przepisami prawa, sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową Organizacji pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. W tym zakresie przedstawia właściwym władzom Organizacji informacje, zalecenia i wnioski, a Walnemu Zjazdowi sprawozdanie oraz ocenę działalności Rady Naczelnej i Sztabu Naczelnego wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Sztabu Naczelnego.
3. Komisja Rewizyjna Organizacji liczy 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

Par. 19
1. Sąd Harcerski Organizacji rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz Organizacji przez członków Organizacji i władz naczelnych Organizacji.
2. Do kompetencji Sądu Harcerskiego należy także:
a) rozpatrywanie spraw spornych powstałych pomiędzy członkami Organizacji,
b) rozpatrywanie wniosków złożonych w trybie odwoławczym przez członków Organizacji,
c) rozpatrywanie spraw o naruszenie Prawa Zucha i Prawa Harcerskiego,
d) orzekanie w prawach wynikających z naruszania zasad współżycia społecznego w Organizacji.
3. Sąd Harcerski liczy 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Kadencja członków Sądu Harcerskiego trwa 3 lata.
5. Sąd Harcerski rozpatruje sprawy kolegialnie w pełnym składzie.
6. Sprawę do Sądu Harcerskiego może wnieść każdy zainteresowany rozstrzygnięciem spornych kwestii, a także członkowie organów statutowych Organizacji.

Rozdział V
Struktura Organizacji

Par. 20
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są:
a) gromady, drużyny, kręgi skupiające członków zwyczajnych,
b) inne jednostki działające na zasadach drużyny lub kręgu.
2. Rozpoczęcie działalności podstawowej jednostki organizacyjnej wymaga zgody komendanta hufca lub Naczelnika Organizacji.
3. Gromadą lub drużyną kieruje drużynowy. Drużynowych mianuje rozkazem właściwy komendant hufca lub Naczelnik Organizacji.
4. Kręgiem kieruje jego przewodniczący wybrany przez krąg i mianowany przez Naczelnika Organizacji.
5. Szczegółowe zasady tworzenia i działania gromad, drużyn, kręgów i innych jednostek organizacyjnych określa Sztab Naczelny.

Par. 21
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są hufce.
2. Hufiec jest wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych.
3. Hufiec tworzy warunki do działania podstawowych jednostek organizacyjnych przez:
a) wychowanie, kształcenie i wspieranie drużynowych i funkcyjnych,
b) pozyskiwanie i motywowanie kadry instruktorskiej,
c) nadzorowanie i wspieranie pracy drużyn,
d) wspieranie gromad i drużyn w organizowaniu akcji letniej i zimowej,
e) współpracę z władzami lokalnymi i organizacjami środowiskowymi,
f) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych.
4. Hufiec tworzy i rozwiązuje Naczelnik Organizacji, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych środowisk, wyznaczając jego obszar działania i siedzibę.
5. Szczegółowe zasady tworzenia i działania hufca określa Rada Naczelna.

Rozdział VI
Majątek, gospodarka

Par. 22
1. Majątek Organizacji stanowią jej fundusze oraz prawa i składniki majątkowe. Majątek Organizacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Organizacji, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne oraz podmioty gospodarcze.
2. Majątek Organizacji służy działalności statutowej i nie może być użyty do celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem Organizacji.
3. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są dwaj członkowie Sztabu Naczelnego działający łącznie.
4. Naczelnik Organizacji i inny członek Sztabu Naczelnego działający łącznie mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom do działania w imieniu Organizacji. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności .
5. Działalność gospodarcza i finansowa Organizacji jest prowadzona na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.